NGHỊ ĐỊNH 115 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Xét đề nghị của...

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC - TT41/2010/TT-BGD&ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 41/2010/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯBan hành Điều lệ Trường Tiểu học ...

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số /2010/TT-BGDĐTngày tháng năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...

QUYẾT ĐỊNH 4480 /QĐ-BGDĐT BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI OLIMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HS PHỔ THÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 4480 /QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHBan hành Thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Dự thảo 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2010/TT-BGDĐT ngày ….... tháng…... năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học bao gồm:...

Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2000/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 04/2000/QĐ-BGDĐT NGÀY 01/3/2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG" BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính...

Căn cứ Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2000/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 04/2000/QĐ-BGDĐT NGÀY 01/3/2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG" BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính...

THÔNG TƯ 21 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 21/ 2010/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010 THÔNG TƯBan hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03...

CÔNG VĂN Số 5956 /BGDĐT - KHTC V/V CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM THU TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO_____________Số 5956 /BGDĐT - KHTCV/v: chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở...

Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia QUYẾT ĐỊNH 32/2005/QĐ-BGD&ĐT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVề việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 32/2005/QĐ-BGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----- o0o ----- Ngày 24 Tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG...

Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Phương Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.