Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Sở giáo dục >

HỘI THI Ý TƯỞNG TRẺ THƠ

ubnd tØnh h¶i d­¬ngsë gi¸o dôc&®µo t¹o--------------Sè : 248 /SGD§T-GDTH Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc-------------------------------------H¶i D­¬ng, ngµy 17 th¸ng 03 n¨m 2011
 KÝnh göi : Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè.          N¨m häc 2008-2009 häc sinh tiÓu häc tØnh H¶i D­¬ng ®· tÝch cùc tham dù cuéc thi "ý t­ëng trÎ th¬", nh÷ng ®¬n vÞ göi nhiÒu bµi dù thi nh­ TiÓu häc CÈm V¨n, §øc ChÝnh, Lai C¸ch 2 (CÈm Giµng), T« HiÖu (TP H¶i D­¬ng)…KÕt qu¶  em NguyÔn C«ng QuyÒn líp 3c, tr­êng tiÓu häc T« HiÖu ®¹t gi¶i ba (®­îc tham quan NhËt B¶n + Häc bæng trÞ gi¸ 100 USD). Tr­êng tiÓu häc CÈm V¨n ®¹t gi¶i phong trµo (®­îc th­ëng 5 triÖu ®ång), TiÓu häc §øc ChÝnh thi vµo vßng 3…            N¨m häc 2009-2010 kÕt qu¶ tham gia cuéc thi cã em Bïi ThÞ Quúnh Anh tr­êng tiÓu häc Sao §á 2, ChÝ Linh ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch; tr­êng tiÓu häc §øc ChÝnh-CÈm Giµng vµ H­ng §¹o-Tø Kú ®¹t gi¶i phong trµo.    Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 1262/BGD§T-GDTH ngµy 10/03/2011 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o V/v Tæ chøc cuéc thi "ý t­ëng trÎ th¬" dµnh cho häc sinh tiÓu häc lÇn 4. §Ó gãp phÇn thùc hiÖn phong trµo x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh  tÝch cùc trong tr­êng tiÓu häc tØnh H¶i D­¬ng, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chØ ®¹o c¸c tr­êng thùc hiÖn nh­ sau :I. §èi víi Phßng Gi¸o dôc-§µo t¹o:- TriÓn khai ph¸t ®éng cuéc thi tíi c¸c tr­êng tiÓu häc.- H­íng dÉn c¸c tr­êng TiÓu häc cã thÓ lång ghÐp néi dung cuéc thi vµo c¸c bµi vÏ tranh trong ch­¬ng tr×nh chÝnh kho¸ m«n MÜ thuËt vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cña tr­êng.- C¸c phßng GD-§T nhËn tµi liÖu ph¸t ®éng cuéc thi tõ Ban tæ chøc (tê r¬i, b¨ng r«n, ¸p phÝch) vµ chuyÓn xuèng 10 tr­êng tiÓu häc cã phong trµo vÏ tranh tèt do phßng GD-§T lùa chän. - Khi thu nhËn tranh (tËp hîp hÕt sè tranh häc sinh ®· vÏ) kh«ng tæ chøc s¬ lo¹i hoÆc chän läc tranh tr­íc khi göi.- Phßng GD-§T chän vµ göi danh s¸ch cña 10 tr­êng kÌm theo mét sè h×nh ¶nh ph¸t ®éng cuéc thi theo ®Þa chØ Email : nguyenduyhungthhd@gmail.com">nguyenduyhungthhd@gmail.com - TËp hîp c¸c bµi thi cña 10 tr­êng vµ nép vÒ Së GD§T tr­íc ngµy 20/05/2011. II. ThÓ lÖ cuéc thi "ý t­ëng trÎ th¬" : (Cã thÓ lÖ cuéc thi ®Ýnh kÌm).C¬ b¶n cuéc thi ®­îc tæ chøc nh­ nh÷ng lÇn tr­íc.1 Mét sè ®iÓm míi :           + §æi tªn chñ ®Ò cuéc thi tõ “ý t­ëng chuyÓn ®éng” thµnh : “ ý t­ëng cho mét cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n” c¸c em sÏ tù do vÏ nh÷ng ý t­ëng, nh÷ng suy nghÜ s¸ng t¹o vÒ thÕ giíi xung quanh mµ c¸c em quan s¸t ®­îc ®Ó lµm cho cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n, sau ®ã sÏ chuyÓn c¸c ý t­ëng trªn tranh vÏ thµnh c¸c m« h×nh chuyÓn ®éng. C¸c ý t­ëng vÏ tranh sai khæ giÊy hoÆc sai ®Ò tµi nh­ vÏ ch©n dung, tÜnh vËt hay phong c¶nh ®Òu kh«ng hîp lÖ.+ T¨ng thªm Gi¶i th­ëng cho gi¸o viªn : Gi¸o viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong viÖc triÓn khai cuéc thi, mçi gi¶i mét b»ng khen vµ phÇn th­ëng trÞ gi¸ 1.000.000 ®ång.  + C¸c phßng GD-§T lùa chän 10 tr­êng dù thi theo h­íng dÉn ë trªn.         2.  Cuéc thi bao gåm 3 vßng thi :               a/ Vßng thi 1: VÏ tranh-ThÓ hiÖn ý t­ëng           - Mçi thÝ sinh/nhãm thÝ sinh cã thÓ göi tèi ®a 05 bøc tranh víi ý t­ëng kh¸c nhau (05 bøc tranh vÏ trªn 1 mÆt giÊy khæ A3 kÝch th­íc 29,7 cm x 42cm).             - Göi kÌm theo 1 b¶n thuyÕt tr×nh hoÆc gi¶i thÝch minh ho¹ vÒ ý t­ëng bao gåm : Tªn ý t­ëng, ­íc m¬ g× khi vÏ bøc tranh nµy, v.v.- 60 bøc tranh cã ý t­ëng tèt nhÊt sÏ ®­îc chän vµo vßng 2 (30 ý t­ëng cho nhãm líp 1-3 vµ 30 ý t­ëng cho nhãm líp 4-5).    b/ Vßng thi 2: Thùc hiÖn m« h×nh-ThuyÕt tr×nh ý t­ëng lÇn thø nhÊt.          - C¸c thÝ sinh sÏ hiÖn thùc ho¸ ý t­ëng cña m×nh b»ng c¸ch lµm c¸c m« h×nh chuyÓn ®éng dùa trªn tranh vÏ.         - BTC hç trî 500.000 ®ång cho mçi ý t­ëng lµm chi phÝ thùc hiÖn. - C¸c thÝ sinh sÏ chuÈn bÞ 1 bµi thuyÕt tr×nh ng¾n gän vÒ m« h×nh vµ tr×nh bµy tr­íc BGK. - TiÕp ®ã, 30 m« h×nh xuÊt s¾c nhÊt sÏ ®­îc chän tham gia vßng 3 (15 ý t­ëng cho nhãm líp 1,2,3 vµ 15 ý t­ëng cho nhãm líp 4,5). BTC sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ trùc tiÕp ®Õn tõng thÝ sinh.          c/ Vßng thi 3 : ThuyÕt tr×nh ý t­ëng lÇn 2 vµ trao gi¶i          - C¸c thÝ sinh tiÕp tôc tr×nh bµy vÒ ý t­ëng vµ m« h×nh cña m×nh tr­íc BGK.           3. Kinh phÝ : - BTC hç trî toµn bé chi phÝ ¨n ë, ®i l¹i cho c¸c thÝ sinh ®Õn tham gia thuyÕt tr×nh ë Vßng 2 vµ Vßng 3.4. C¬ cÊu gi¶i th­ëng :- 02 Gi¶i NhÊt: 1 chuyÕn tham quan NhËt B¶n + Häc bæng trÞ gi¸ 300 USD. - 02 Gi¶i Nh×: 1 chuyÕn tham quan NhËt b¶n + Häc bæng trÞ gi¸ 200 USD. - 02 Gi¶i Ba: 1 chuyÕn tham quan NhËt B¶n + Häc bæng trÞ gi¸ 100 USD.- 04 Gi¶i Honda: Häc bæng trÞ gi¸ 200 USD.- 20 Gi¶i KhuyÕn khÝch: Häc bæng trÞ gi¸ 50 USD. - Cã 20 gi¶i dµnh cho gi¸o viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong viÖc triÓn khai cuéc thi, mçi gi¶i mét b»ng khen vµ phÇn th­ëng trÞ gi¸ 1.000.000 ®ång. §èi víi nhãm dù thi nÕu nhËn ®­îc gi¶i th­ëng lµ chuyÕn th¨m quan NhËt B¶n th× nhãm sÏ cö ra 1 ®¹i diÖn tham dù.5. §Þa chØ liªn hÖ :- ChÞ TrÇn ThÞ HiÒn, C«ng ty Honda ViÖt Nam, tÇng 7, toµ nhµ ViÖt Tower, sè 1 Th¸i Hµ, Hµ Néi. Tel : 0985448097. - ¤ng NguyÔn H÷u H¹nh, Vô Gi¸o dôc TiÓu häc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, 49 §¹i Cå ViÖt, Hµ Néi. §T : 0913057592, fax : 04.868.1079.           Phßng GD-§T c¸c huyÖn TX/TP nghiªn cøu, triÓn khai tíi c¸c tr­êng tiÓu häc vµ nép hå s¬ thi (danh s¸ch 10 tr­êng, h×nh ¶nh ph¸t ®éng cuéc thi theo ®Þa chØ Email : nguyenduyhungthhd@gmail.com">nguyenduyhungthhd@gmail.com). C¸c Tranh vÏ nép trùc tiÕp vÒ Phßng Gi¸o dôc TiÓu häc Së tr­íc ngµy 20/05/2011.   
N¬i nhËn :- Nh­ kÝnh göi (®Ó thùc hiÖn);- Vô Gi¸o dôc TiÓu häc (®Ó b¸o c¸o);- Ban Gi¸m ®èc Së (®Ó b¸o c¸o);- L­u VP, GDTH. kt. gi¸m ®ècphã gi¸m ®èc (§· ký)                        L­¬ng V¨n CÇu

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 1262/BGDĐT-GDTH

V/v:Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS tiểu học lần 4 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 10  tháng 3   năm 2011
         
                                                                                                                                                                                                                        

                    Kính gửi:  Ông (Bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

        Để góp phần thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với công ty Honda Việt Nam phát động Cuộc thi “Ý tưởng Trẻ thơ” lần thứ 4 dành cho học sinh tiểu học Việt Nam trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi sẽ tạo điều kiện khơi dậy trong các em niềm đam mê sáng tạo để vươn tới giấc mơ sáng chế cũng như biến ý tưởng, ước mơ của các em thành hiện thực.

       “Ý tưởng trẻ thơ” là cuộc thi thiết kế và sáng tạo ý tưởng, ước mơ theo trí tưởng tượng sáng tạo của các em. Chủ đề của cuộc thi này là “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”, theo đó, các em sẽ tự do vẽ những ý tưởng, những suy nghĩ sáng tạo về thế giới xung quanh mà các em quan sát được để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, sau đó sẽ chuyển các ý tưởng trên tranh vẽ thành các mô hình chuyển động (các ý tưởng vẽ chân dung, tĩnh vật hay phong cảnh đều bị coi là không hợp lệ).

       Thí sinh có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa là 03 thí sinh/ nhóm). Các em sẽ có cơ hội trở thành “Nhà phát minh tí hon” qua ba vòng thi cấp Quốc gia mang tính trí tuệ, sáng tạo và đầy hấp dẫn:  Vòng 1: Vẽ tranh, vòng 2: Thực hiện Mô hình, vòng 3: Thuyết trình.

a. Vòng 1: Vẽ tranh – Thể hiện ý tưởng

- Mỗi thí sinh hoăc mỗi nhóm có thể gửi tối đa 05 bức tranh với 05 ý tưởng khác nhau.

- 60 bức tranh có ý tưởng tốt nhất sẽ được chọn vào vòng 2 (30 ý tưởng cho nhóm lớp 1-2-3 và  30 ý tưởng cho nhóm lớp 4-5).

 b. Vòng 2: Thực hiện Mô hình – Thuyết trình ý tưởng lần thứ nhất

- Các thí sinh sẽ hiện thực hóa ý tưởng của mình bằng cách làm các mô hình chuyển động dựa trên tranh vẽ.

- Ban tổ chức cuộc thi sẽ hỗ trợ 500.000 VNĐ cho mỗi ý tưởng ở Vòng 2 làm chi phí thực hiện.

- Các thí sinh sẽ chuẩn bị 1 bài thuyết trình ngắn gọn về mô hình và trình bày trước BGK.

- Tiếp đó Ban tổ chức sẽ chọn 30 mô hình có ý tưởng tốt nhất để tham gia vòng 3 (15 ý tưởng cho nhóm lớp 1-2-3 và 15 ý tưởng cho nhóm lớp 4 -5).

 C. Vòng 3: Thuyết trình ý tưởng lần thứ 2 và trao giải

- Chủ nhân của 30 mô hình xuất sắc nhất sẽ có cơ hội tiếp tục trình bày về ý tưởng và mô hình của mình trước BGK.

- Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải

*   Giải thưởng:

- 02 Giải Nhất: Mỗi giải 1chuyến tham quan Nhật Bản và học bổng trị giá 300USD

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải 1 chuyến tham quan Nhật Bản và học bổng trị giá 200USD

- 02 Giải Ba: Mỗi giải 1 chuyến tham quan Nhật Bản và học bổng trị giá 100 USD

- 04 Giải Honda: Mỗi giải 01 suất học bổng trị giá 200 USD

- 20 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 01 suất học bổng trị giá  50 USD

- 20 Giải dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc triển khai cuộc thi:

  Mỗi giải một bằng khen và phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng

*   Chi tiết về cuộc thi:  xem thể lệ

*   Nơi nhận bài dự thi:

    Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 01 tháng 04 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 05 năm 2011, nơi nhận theo địa chỉ sau:

   - Miền Bắc: Cô Trần Thị Hiền, Công ty Honda Việt Nam, Tầng 7, tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Hà Nội

   - Miền Nam: Cô Cao Mai Luận, Công ty Honda Việt Nam, Tầng 8, toà nhà Zen Plaza 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

          Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức phát động cuộc thi, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học sinh về nội dung cuộc thi trong các hoạt động đầu tuần. Các trường Tiểu học có thể lồng ghép nội dung cuộc thi vào các bài vẽ tranh trong chương trình chính khóa môn Mĩ thuật và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Các phòng Giáo dục - Đào tạo nhận tài liệu phát động cuộc thi từ ban Tổ chức (tờ rơi, băng rôn, áp phích) và chuyển xuống các trường tiểu học theo danh sách đã được ban Tổ chức lựa chọn.

        Lưu ý: các trường Tiểu học, phòng Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi thu nhận tranh gứi thẳng cho ban Tổ chức, không tổ chức sơ loại hoặc chọn lọc tranh trước khi gửi.

         Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

-  Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

ĐT: 04.3868.2356, Fax: 04.3868.1079,  Email: Vutieuhoc@gmail.com">Vutieuhoc@gmail.com.

-  Hoặc Phòng Quan hệ Đối ngoại Công ty Honda Việt Nam, Tầng 7 Tòa nhà Việt Tower, Hà Nội. ĐT: (04) 38360000 (máy lẻ 203, 204), Fax: (04) 62762417Nơi nhận:                                                                    TL. BỘ TRƯỞNG-         Như trên                                                  VỤ TRƯỞNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC-         Lưu VT, Vụ GDTH         Đã ký                                                                                          Lê Tiến Thành                                   
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Vân @ 19:13 21/03/2011
Số lượt xem: 291
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Phương Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.